P.G. Demidov
Yaroslavl
State University
Contacts

+7 (910) 971 39 04
Markova Elena Vladimirovna (Executive Secretary)

vestnik@uniyar.ac.ru
150000, Yaroslavl,
ul. Sovetskaya, 14,
journal “Vestnik Yaroslavskogo gosudarstvennogo universiteta im. P. G. Demidova. Serija gumanitarnye nauki”